Ședința CMC din 18 februarie 2016

La 18 februarie 2016, ora 10:05, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău începută la 11 februarie. Conform președintelui ședinței, Maxim Lebedinschi, a fost pentru prima dată în istoria CMC când ședința a început la timp.

La ședință au fost prezenți 32 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Maxim Lebedinschi
Secretar: Alexandra Moțpan

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

5. Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcții.

6. Cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău;

7. Cu privire la perfecționarea sistemului administrativ al Primăriei municipiului Chișinău și a preturilor de sector;

8. Cu privire la inițierea reformei instituționale a Primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor Consiliului Municipal;

9. Cu privire la declararea moratoriului la proiectarea și construcția stațiilor PECO în municipiul Chișinău;

10. Cu privire la introducerea moratoriului pentru o perioadă de minim de 30 zile lucrătoare destinat construcțiilor problematice din orașul Chișinău;


Vasile Chirtoca, consilier al fracțiunii PCRM, a propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău un proiect de decizie prin care se stabilesc anumite restricții la executarea lucrărilor de construcție. Printre acestea se regăsesc interdicțiile privind:

– edificarea clădirilor mai înalte de 12 m  în centrul istoric al Chișinăului

– executarea lucrărilor de reconstruire și reparare a monumentelor de istorie și arhitectură care ar modifica fațada și aspectul interior al acestora

– eliberarea de noi autorizații pentru construirea oricăror stații de alimentare cu combustibil și gaz lichefiat etc.

Vasile Chirtoca a reamintit despre faptul că orașul Chișinău era numit „orașul alb” și că acesta a avut bulevarde, parcuri și străzi unde orășenii se puteau plimba, terenuri sportive unde copiii se puteau juca, iar pensionarii aveau unde să se odihnească.

”Noi am putea face din orașul vechi un obiect turistic, el însă se distruge din ce în ce mai tare; cresc clădiri cu multe etaje, se distrug monumente de arhitectură și istorie, se construiesc terase, gherete și putem concluziona că în ultimii 10 ani s-au făcut mult mai multe pentru a distruge oblicul istoric al orașului nostru.”

Câțiva dintre consilieri s-au expus asupra proiectului de decizie și, deși au recunoscut că acesta necesită a fi îmbunătățit, pe locuri au adus chiar și completări, au susținut inițiativa. Printre susținătorii acestui proiect s-au numărat Ilian Cașu, Ion Ștefăniță, Vadim Filipov, Ion Ceban. Printre cei care au avut mai multe întrebări și obiecții la proiectul de decizie a fost Veaceslav Bulat și Adrian Culai. După părerea lui Veceslav Bulat, prevederea care nu permite construcția clădirilor mai mari de 12 m vine în contradicție cu Regulamentul local de urbanism. În regulament sunt specificate zonele funcționale, iar pentru unele zone funcționale din centrul istoric se admite construcția edificiilor mai înalte de 12 metri. Consilierul a mai precizat că prin aprobarea acestui proiect de decizie se va crea un precedent juridic foarte periculos, prin faptul că se anulează decizia CMC de aprobare a Regulamentului local de urbanism (RLU) și că riscăm să deschidem ușa pentru foarte multe ilegalități în construcție.

„Dacă acest proiect se va aproba, înseamnă că noi nu vom avea reguli de construcție în oraș. Noi nu putem să anulăm doar partea istorică din RLU și pentru celelalte părți ale orașului să lăsăm regulamentul în vigoare. Mie mi se pare că trebuie să ne gândim un pic mai bine.” , a menționat consilierul.

Punctul nr. 7 din proiectul de decizie care se referă la „atenționarea primarului asupra abuzurilor de putere pe care le-a admis la luarea deciziilor privind efectuarea lucrărilor de construcție în mun. Chișinău în cazul reconstruirii străzilor și a sistemelor tehnice, a trasării noilor căi de comunicație, a instalării terenurilor de joacă pentru copii, etc.” a dat multe semne de întrebare consilierilor. Conform acestora, primarul general are mai multe lacune în gestionarea autorizațiilor de construcții și certificatelor de urbanism și abuzează de atribuțiile sale.

Diana Gurschi, șefa Direcției juridice, prezentă la ședință, a menționat că primarul a acționat conform legislației, în special conform art.29 Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, care prevede atribuţiile de bază ale primarului.

Consilierii au menționat că ideea proiectului este bună, iar impunerea anumitor interdicții este necesară. Însă, pentru a nu crea anumite confuzii și contradicții în legislație, proiectul urmează a fi revăzut și propus spre vot într-o nouă redacție. În acest scop, a fost creat un grup de lucru care, în termen de cel mult 30 de zile, să definitiveze și prezinte un proiect îmbunătățit ce va conține propunerile tuturor fracțiunilor. Din grupul de lucru vor face parte: Chirtoca Vasile (PCRM), Bulat Veceslav (PPEM), Ștefăniță Ion, Filipov Vadim (PSRM), Culai Adrian (PLDM), Cașu Ilian (PN), Cojușneanu Vadim (PL), precum și reprezentanții societății civile Sprânceană Vitalie, Chironda Victor, Voznoi Vitalie – membri ai Rețelei Civice Urbane. După elaborare, proiectul urmează a fi supus dezbaterilor publice.

Luările de cuvânt la acest subiect:

Voturi: PSRM – 18 Pro , PPEM – 5 Pro , PLDM – 2 Pro , PCRM -2 Pro , PN – 3 Pro , Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 31 voturi Pro

Vasile Chirtoca, consilier al fracțiunii PCRM, a propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău un proiect de decizie prin care se pune în sarcina Primarului municipiului Chișinău să poarte tratative cu autoritățile comunei Țînțăreni în vederea restabilirii activității poligonului pentru depozitarea deșeurilor solide și să elaboreze un studiu de fezabilitate privind evacuarea deșeurilor de pe teritoriul fostei mine Purcel, prelucrarea acestora, precum și reabilitarea ecologică a teritoriului dat.

Totodată, proiectul prevede o solicitare către Procuratura municipiului Chișinău de a informa CMC privind mersul cercetărilor asupra cauzei penale pe faptul nerespectării legislației în cadrul adoptării deciziilor de depozitare a deșeurilor solide la fosta mină Purcel și cauzării prejudiciului de mediu municipiului și Republicii Moldova.

Luările de cuvânt la acest subiect:

În cadrul discuțiilor pe marginea proiectului, consilierii au propus, printre altele, completarea deciziei cu o prevedere care ar declara problema deșeurilor în municipiul Chișinău fiind una de importanță majoră, precum și organizarea de către vice-primar a audierilor publice privind problema gestionării deșeurilor în termen de 30-45 zile.

Proiectul a fost aprobat cu votul a 29 din cei 31 consilieri prezenți la ședință.

Voturi: PSRM – 19 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 2 Abținere, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro.

Total: 29 voturi Pro, 2 Abțineri.

Vasile Chirtocă, președintele fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, a prezentat consilierilor municipali un proiect de decizie prin care propune perfecționarea sistemului administrativ al Primăriei municipiului Chișinău și a preturilor de sector. Principalele prevederi ale proiectului se referă la:

 • perfecționarea sistemului administrativ, astfel încât să fie excluse cazurile de dublare de funcții;
 • reducerea aparatului central al Primăriei și preturilor de sector;
 • analiza adresărilor persoanelor fizice şi juridice de către funcţionarii împuterniciţi ai Primăriei în termen de cel mult 2 săptămâni din data înregistrării adresării în cancelaria Primăriei;
 • instalarea în toate instituţiile, în care funcţionarii administraţiei publice locale primesc cetăţenii în audienţă, a unui panou în care vor fi indicate citeţ toate datele de contact ale persoanelor de conducere, ale viceprimaralui în domeniul respectiv, precum şi numerele de telefon din anticamera Primarului General;
 • interzicerea funcționarilor publici de a refuza examinarea cererilor pe motiv că lipsesc actele păstrate în arhivele instituțiilor/întreprinderilor de stat;
 • crearea unui sistem funcţional integrat cu sistemul circulaţiei electronice a documentelor în aşa fel încât majoritatea chestiunilor să poată fi soluţionate prin intermediul reţelei Internet;
 • organizarea unui sistem clar de circulație a documentelor în primărie;
 • organizarea instruirii și perfectionării angajaților primăriei;
 • efectuarea permanentă a atestării funcționarilor primăriei.

Dat fiind faptul că următorul punct din ordinea de zi se referă la același subiect, consilierii au decis să ia act de informația prezentată de Vasile Chirtocă și să țină cont de aceasta la analizarea proiectului de decizie propus de fracțiunea Blocului electoral „Platforma Popular Europeana – Iurie Leancă”, nr.8 din ordinea de zi.

Consilierul PPEM, Ruslan Codreanu, a prezentat consilierilor municipali un proiect de decizie a cărui scop este optimizarea structurii administrative interne  și eficientizarea activității serviciilor publice ale Primăriei.

Proiectul presupune crearea unei Comisii municipale pentru reforma instituţională a Primăriei municipiului Chişinău care, în termen de 3 luni va:

 •  analiza şi va evalua, cu implicarea, în caz de necesitate, a structurilor administrative vizate, actualitatea şi aplicabilitatea recomandărilor Analizei funcţionale şi a măsurilor din proiectul Planului de dezvoltare instituţională a Primăriei municipiului Chişinău 2011-2015, elaborate cu asistenţa CPM Consulting Group;
 • în rezultatul analizei efectuate, va elabora şi va prezenta spre aprobare CMC proiectul de decizie privind aprobarea Planului de acțiuni privind reformarea instituțională a Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2016-2018;
 • va prezenta, în comun cu Direcția generală finanțe, propuneri privind posibilele surse de acoperire a costurilor realizării deciziei respective
 • va asigura consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectului de decizie sus-menționat

Luări de cuvânt la acest subiect:

În urma propunerilor aduse de consilierii municipali, s-a decis decis componența nominală a Comisiei, după cum urmează: Ruslan Codreanu (PPEM), Ion Ceban (PSRM), Ghenadie Botnaru (PCRM), Igor Talmazan (PL), Ilian Cașu (PN), Adrian Culai (PLDM), Tatiana Cunețchi (PSRM). Totodată, Comisia va avea dreptul să coopteze, la necesitate, alți membri. În activitatea sa, Comisia va ține cont de informațiile și propunerile prezentate de Vasile Chirtoca în proiectul de decizie cu privire la perfecționarea sistemului administrativ al Primăriei municipiului Chișinău și a preturilor de sector.

Voturi: PSRM – 19 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 2 Pro, PCRM – 2 Pro, Ion Stefaniță – 1 Pro.

Total: 29 voturi Pro.

Ion Ștefăniță, consilier independent în Consiliul municipal Chișinău, a propus spre aprobare un proiect de decizieprivind declararea moratoriului la proiectarea și construcția stațiilor PECO în municipiul Chișinău. Prevederile proiectului se referă la:

 • declararea moratoriului pe o perioadă de un an la proiectarea și construcția stațiilor PECO în mun Chișinău și suspendarea tuturor autorizațiilor în vigoare privind construcția benzinăriilor
 • punerea în sarcina primarului general să elaboreze și să propună spre aprobare o nouă Schemă de amplasare a stațiilor PECO în mun.Chișinău

În vederea argumentării necesității unui astfel de proiect, Ion Ștefăniță a declarat următoarele:

„Numărul stațiilor PECO depășește necesitățile orașului. La întrebarea mea adresată Direcției Urbanism din cadrul Primăriei referitor la câte stații de alimentare cu combustibil avem în oraș, ei nu au știut să răspundă. Protestele populației au fost ignorate. Eu am o petiție cu peste 600 de semnături ale locatarilor din preajma parcului Alunelul. Autorizațiile au fost eliberate fără avizul pozitiv al Inspectoratului Ecologic de Stat, precum și fără consultarea locuitorilor.”

Pe final, consilierul a îndemnat colegii să țineță cont de solicitările locuitorilor din preajmă, reprezentanților AO „Comunitatea evreiască din RM”, a societății civile cu profil ecologic „Mișcarea ecologistă urbană” și AO „Viitorul Verde”.

Luări de cuvânt la acest subiect:

În timpul dezbaterilor s-au adus următoarele propuneri, care au fost acceptate:

Veceslav Bulat (PPEM) a propus excluderea prevederilor privind suspendarea autorizațiilor în vigoare și introducerea moratoriului doar pentru adresele exacte unde sunt depistate anumite nereguli, nu în tot mun.Chișinău.

Vadim Filipov (PSRM) a propus  interzicerea eliberării noilor autorizațiilor și actelor permisive de construcție a stațiilor până la elaborarea noii Scheme de amplasare a stațiilor PECO.

Adrian Culai (PLDM) a propus ca prevederile deciziei să se răsfrângă doar în raza orașului Chișinău, nu și asupra suburbiilor.

În decizia finală, Consiliul municipal a votat:

 • declarea moratoriului, pe o perioadă de un an, la proiectarea și construcția stațiilor PECO in orașul Chișinău.
 • suspendarea, pe o perioadă de un an, a autorizațiilor de proiectare și construire a stațiilor PECO pe terenurile din străzile: N. Dimo, Calea Ieșilor 6, Calea Ieșilor (Parcul ,,Alunelul”),  M. Sadoveanu, colț cu str. Vadul lui Vodă, bd. Renașterii Naționale 1, Melestiu 24/6.
 • interzicerea Primăriei municipiului Chișinău și subdiviziunilor responsabile ale CMC să elibereze noi autorizații și acte permisive pentru construirea stațiilor PECO în orașul Chișinău, până la aprobarea noii Scheme de amplasare a stațiilor PECO.
 • punerea în sarcina Primarului general elaborarea schemei de amplasare a stațiilor PECO în orașul Chișinău

Pentru acest proiect au votat toți cei 31 de consilieri prezenți.

Voturi: PSRM – 19 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 31 voturi Pro.

Consilierul PSRM, Vadim Filipov, a propus spre aprobare Consiliului Municipal un proiect de decizie prin care se introduce moratoriu pentru o perioadă de minim 30 de zile la lucrările de construcție desfășurate la 3 adrese.

În urma discuțiilor, s-au stabilit prevederile deciziei finale, după cum urmează:

1. Se abrogă Deciziile Consiliului Municipal Chişinău ce țin de construcțiile la adresele str. Ion Creangă, 1; str. Ion Creangă, 1; str.Andrei Doga, 32/2; str. N. Dimo, 1/1.

2. Subdiviziunile responsabile ale CMC, precum şi a Primăriei mun. Chişinău urmează să anuleze şi să retragă toate documentele permisive pentru efectuarea construcţiilor din str. Ion Creangă, 1, str. Andrei Doga, 32/2 şi str. N. Dimo 1/1, precum şi să suspendeze documentele permisive pentru construcţiile iniţiate din bd. Decebal, nr. 70 şi nr. 72/2.

3. Se instituie Comisia municipală pentru verificarea modului de atribuire a terenurilor proprietate publică şi privată a Consiliului mun. Chişinău şi de autorizare a construcţiilor în mun. Chişinău pentru anii 2011-2015, în componenţă totală de 7 persoane formată din 6 consilieri municipali şi un membru al societăţii civile.

Componența nominală a comisiei:

 • Odinţov Alexandr – fracţiunea PSRM;
 • Oazu Nantoi – fracţiunea PPEM;
 • Culai Adrian – din partea PLDM;
 • Ştefaniţă Ion – consilier neafiliat;
 • Ţipovici Nicolai – fracţiunea PN;
 • Cojuşneanu Vadim – fracţiunea PL;
 • Reprezentantul societăţii civile – cooptat de comisie

4. Comisia va sistematiza materialele şi va prezenta, pînă la data de 30.04.2016, Consiliului municipal Chişinău raportul şi propunerile asupra problemelor sus-menţionate.

5. Se invită primarul general pentru a prezenta un raport de referinţă privind adresele menţionate mai sus la următoarea şedinţă a CMC.

6. Suspendarea lucrărilor menţionate la pct. 2 al prezentei decizii va dura pînă la aprobarea raportului comisiei de către Consiliul Municipal Chişinău.

Pentru acest proiect au votat toți consilierii prezenți.

Voturi: PSRM – 19 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM- 1 Pro, PCRM- 2 Pro, PN- 3 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total – 31 voturi Pro.

Ședința a durat până la ora 18:30. S-a anunțat întrerupere până joi, 25 februarie 2016, ora 10:00.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md