Ședința CMC: buget modificat, licitații și Planul Urbanistic General

 

Consilierii vor examina modificarea taxelor locale și a bugetului local pentru anul 2021, expunerea la licitație a mai multor terenuri, raportul Curții de Conturi privind parteneriatele public-private încheiate de municipalitate, aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General și alte subiecte de interes pentru locuitori. Agenda ședinței include subiectele de la ședința din 15 iulie pe care consilierii nu au reușit să le examineze.


Ordinea de zi a ședinței


1. Operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 „Aprobarea și punerea în aplicarea a taxelor locale pentru anul 2021”

La aprobarea taxelor locale, primăria nu a luat în considerare limitele maxime și anumite prevederi impuse de Codul Fiscal. Astfel, taxa pentru amplasarea unei piețe de flori în perimetrul unui parc a fost stabilită de 840 lei anul (per m.p.), deși Codul Fiscal stabilește o limită de 100 lei. Adițional, taxa pentru salubrizarea s-a stabilit per gospodărie, nu persoană adultă din cadrul gospodăriei, iar taxa pentru transportatorii auto s-a stabilit lunar, nu anual cum prevede Codul Fiscal. Acest proiect de decizie are drept scop înlăturarea acestor carențe.

De asemenea, Direcția transport și căi de comunicație, propune scutirea administratorilor de microbuze de taxe până la sfârșitul anului, de la data de 1 aprilie 2021. Măsura are drept scop stimularea activității microbuzelor a căror număr, pe rutele municipale, este în scădere.

 

2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

3. Aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Suceava, România și municipiul Chișinău, Republica Moldova

4. Aprobarea Acordurilor de cooperare între județul Buzău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

5. Aprobarea Acordului de înfrățire între sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, Republica Moldova și sectorul 5, municipiul București, România

 

6. Delegarea unor servicii de interes economic general Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”

Primăria însărcinează Combinatul Servicii Funerare să asigure înhumarea persoanelor necunoscute și celor refuzate de rude, precum și îngrijirea mormintelor unor personalități marcante. Cheltuielile vor fi compensate de municipalitate, iar tariful acestor servicii va fi stabilit de către Consiliul municipal Chișinău. 

 

7. Aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2021, în contextul pandemiei COVID – 19

Planul de acțiuni prevede intervenții (asistență medicală, psihologică, juridică etc.) pentru prevenirea HIV în grupuri cu risc sporit de infectare și informarea populației privind HIV, TBC, hepatită și ITS. 

 

8. Operarea modificărilor în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

9. Recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța unor instituții de învățământ sau primării suburbane

10. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Recepționarea și transmiterea unor obiective”

11. Operarea de modificări în anexa nr. 25 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”

 

12. Rezultatele Raportului Curții de Conturi asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiului Chișinău

Curtea de Conturi a examinat realizarea și implementarea parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, primăria mun. Chișinău și entitățile din subordine. Curtea a constatat că aceste procese s-au desfășurat, în unele cazuri, cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat obiectivele parteneriatelor public-private, interesele publice, precum și evidența contabilă conformă a patrimoniului public. Raportul stabilește că:

– La etapa de inițiere a parteneriatului public-privat, lacunele cadrului normativ creează riscuri majore de deposedare a autorităților de patrimoniul public sau de beneficiile gestionării acestui patrimoniu.

– La etapele de evaluare și de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat, beneficiile partenerului public nu întotdeauna au fost explicite și justificate.

– Neasigurarea instituirii din partea partenerului public a comisiilor de monitorizare, în unele cazuri, a dus la executarea neconformă a clauzelor contractuale, precum și la prezentarea informațiilor neveridice privind valoarea investițiilor executate de către partenerul privat.

 

13. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

14. Organizarea și punerea în circulație a troleibuzului turistic

Troleibuzul turistic va circula sâmbătă și duminică și va realiza câte patru rute de 1-1,20 h fiecare. Costul unei călătorii va fi 30 de lei. 

Conform proiectului de decizie, troleibuzul turistic urma a fi pus în circulație încă din 1 mai 2021.

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

15. Aprobarea Standardelor de calitate în transportul public din municipiul Chișinău

Proiectul propune o serie de norme (vârsta și dimensiunile minime ale unităților, densitatea maximă admisibilă, standarte eco etc.) pe care trebuie să le respecte toți transportatorii de pasageri care activează în raza municipiului Chișinău. 

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

16. Utilizarea toponimului „Chișinău”

Subiectul constă din două proiect de decizie care, dacă vor fi aprobate, vor permite companiei „Glass Container Company” să utilizeze numele Chișinău în denumirea sa („Glass Container Company Chișinău”), iar companiei „Reforma Art” să utilizeze numele Chișinău pentru produsul „Jurnal de Chișinău”.

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

17. Darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului Chișinău

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

18. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Instituției Publice Centrul Social Regional „RENAȘTEREA”

 

19. Completarea deciziei nr.11/22 din 16 iulie 2020 „Revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii”

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie. 

 

20. Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. Nicolae Sulac – Nicolae Milescu Spătaru – Bucovinei

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

21. Aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

În baza caietului de sarcini, primăria va selecta o companie care va elabora Planul Urbanistic General al municipiului Chișinău. Conform caietului de sarcini, Planul Urbanistic General urmează a fi realizat în 12 luni (de la semnarea contractului). Prețul estimativ este de 20 milioane lei (fără TVA).

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

22. Stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, a fost transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

23. Adjudecarea la licitație publică

Primăria propune vânzarea prin licitație a 20 loturi de pământ, localizate pe str. Petricani (3 loturi), str. Varnița, str. Roșiori, str. Constantin Stere, str. Pietrarilor, str. Uzinelor, bd. Renașterii Naționale, str. Porumbrele (3 loturi), str. Dragomire, bd. Mircea cel Bătrân, str. Vasile Lupu, str. Doina (2 loturi), str. Târgoviște,  str. Ișnovăț și Calea Orheiului.

Mai multe dintre acestea urmau a fi examinate la ședința CMC din 15 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, au fost transferate pentru ședința din 22 iulie.

 

24. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ în cartierul locativ din str. Bucovinei-Calea Orheiului

25. Transmiterea în proprietate privată

 

 

26. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

Proiectul prevede asigurarea copiilor din clasele primare cu apă potabilă, cum se întâmplă în prezent în grădinițe. Implementarea prezentei decizii va costa bugetul municipal cc. 4 milioane de lei anual.

 

27. Scutirea de achitarea plății de locațiune pe perioada stării de urgență

28. Transmiterea în folosință a unor încăperi din bd. Moscova, 12 lit. A (parter) AO „Organizația Veteranilor din Republica Moldova”

 

 

29. Informație privind reabilitarea străzii Albișoara (marcajul, calitatea asfaltului și scurgerile pluviale), cu explicații în cazul încălcărilor, dacă au fost înregistrate

Raportul a fost solicitat de către consilierul Vasile Grădinaru (PAS) la ședința precedentă din 15 iulie 2021. Consilierii nu au reușit să examineze subiectul la ședința din 15 iulie și l-au transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

30. Informație privind valorificarea sumelor incluse în bugetul municipal pentru anul 2021 pentru reabilitarea podului din str. Mihai Viteazul, str. Industriale și bd. Mircea cel Bătrân

Raportul a fost solicitat de către consilierul Alexandru Trubca (PAS) la ședința precedentă din 15 iulie 2021. Consilierii nu au reușit să examineze subiectul la ședința din 15 iulie și l-au transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

31. Informație privind întreprinderea măsurilor de prevenire a utilizării ilegale a terenurilor municipale din str. Uzinelor 21 (teritoriul închiriat de agenți economici), plata chiriei care este achitată Societății pe Acțiuni „Agromașina” și nu în bugetul municipal

Raportul a fost solicitat de către consilierul Valerii Klimenko (P. Șor) la ședința precedentă din 15 iulie 2021. Consilierii nu au reușit să examineze subiectul la ședința din 15 iulie și l-au transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

32. Informație privind executarea deciziei CMC  nr. 13/36 din 06.08.2020 „Evacuarea/demolarea azilului de câini fără stăpân, construit ilegal pe str. Mircești”

Raportul a fost solicitat de către consilierul Iurie Tesa (DA) la ședința precedentă din 15 iulie 2021. Consilierii nu au reușit să examineze subiectul la ședința din 15 iulie și l-au transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

33. Informația privind realizarea Contractului încheiat cu compania Vega Engineering referitor la elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Chișinău

Raportul a fost solicitat de către consilierul Ion Cebanu (PL) la ședința precedentă din 15 iulie 2021. Consilierii nu au reușit să examineze subiectul la ședința din 15 iulie și l-au transferat pentru ședința din 22 iulie.

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE dezbaterile și voturile consilierilor. Sintezele ședințelor precedente pot fi consultate pe pagina primariamea.md, secțiunea „Ce fac autoritățile/Ședințele CMC”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md